Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Ogłoszenie w sprawie jednorazowej sprzesaży węgla kamiennego Pieklorz ekogroszek w ilości 23 tony

                                                               

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  66/2023

Wójta Gminy Lipowa z dnia 09.10.2023r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na jednorazową sprzedaż węgla kamiennego Pieklorz ekogroszek

 

Wójt Gminy Lipowa zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na jednorazową sprzedaż węgla

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Lipowa

ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa

tel.:  33 860 15 63,

e-mail: m.szustakowska@lipowa.pl

 

 1. Przedmiot sprzedaży:

Niesprzedany, pozostały węgiel po zakończeniu sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Węgiel: Pieklorz ekogroszek

    Ilość:  23 tony

     Kopalnia Chwałowice.

 1. Cena wywoławcza węgla”

     1500 PLN  (słownie: tysiąc pięćset zł brutto), zgodnie z ceną rynkową za 1 tonę.

     Łącznie za 23 tony 34 500 PLN Brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100

      brutto).

 1. Warunki przystąpienie do przetargu:
  Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego    

     ogłoszenia.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

    Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej :

    Gmina Lipowa 34-324 Lipowa, ul. Wiejska 44

     oraz opisanej:

„Oferta w przetargu na jednorazową sprzedaż węgla kamiennego Pieklorz Ekogroszek w ilości 23 tony”. i:  nie otwierać przed godziną 1500 w dniu 23.10.2023 r.

Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.10.2023 r. do godz. 1500 w siedzibie Sprzedającego, Dziennik Podawczy na parterze Urzędu Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa lub przesłać pocztą tradycyjną na ww. adres.

Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania na adres Oferenta, który złożył ofertę.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.10.2023 godz. 900 w Urzędzie Gminy Lipowa, sala narad II piętro.

 

 

Termin związania z ofertą: 15 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

 

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

 1. Sprzedający może nie wybrać żadnej oferty bez podania przyczyny.

Sprzedający może w każdym czasie odwołać przetarg bez podania przyczyny.

 1. Informacje dodatkowe.
 • uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Maria Szustakowska, : 33 860 15 33 e-mail: m.szustakowska@lipowa.pl.
 • z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 • Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia węgla przelewem na rachunek bankowy nr 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej,
 • w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy,
 • wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy .
 • wszystkie koszty związanie z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca,
 • Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Informacja po przetargu.docx 2023-10-27 09:54:39 14 kB
umowa sprzedaży węgla.docx 2023-10-09 12:11:16 22 kB
OFERTA_zał nr 1 do Ogłoszenia.doc 2023-10-09 12:01:22 32 kB
regulamin sprzedazy węgla.docx 2023-10-09 12:00:58 23 kB
ZARZĄDZENIE Nr Wójta.docx 2023-10-09 12:00:26 15 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-10-09 Referat Infrastruktury 2023-10-09 11:59:08
(Maria Szustakowska)
2023-10-09 12:14:47
(Maria Szustakowska)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-10-27 09:54:45 Maria Szustakowska zmiana danych (zalacznik widoczny)
2023-10-27 09:54:39 Maria Szustakowska dodanie nowego zalacznika
2023-10-09 12:14:47 Maria Szustakowska zmiana danych wpisu
2023-10-09 12:11:32 Maria Szustakowska zmiana danych (zalacznik widoczny)
2023-10-09 12:11:16 Maria Szustakowska dodanie nowego zalacznika
2023-10-09 12:01:28 Maria Szustakowska zmiana danych (zalacznik widoczny)
2023-10-09 12:01:22 Maria Szustakowska dodanie nowego zalacznika
2023-10-09 12:01:03 Maria Szustakowska zmiana danych (zalacznik widoczny)
2023-10-09 12:00:58 Maria Szustakowska dodanie nowego zalacznika
2023-10-09 12:00:34 Maria Szustakowska zmiana danych (zalacznik widoczny)
2023-10-09 12:00:26 Maria Szustakowska dodanie nowego zalacznika
2023-10-09 11:59:08 Maria Szustakowska dodanie nowego wpisu