Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

TESTAMENTY

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 

Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o sporządzeni testamentu alograficznego.
 2. Dowód osobisty spadkodawcy (do wglądu).
 3. Dowody osobiste świadków (do wglądu).
 4. Dowód dokonania (uiszczenia) opłaty skarbowej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Lipowej

Termin załatwienia sprawy:

Protokół przyjęcia oświadczenia sporządza się w dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej i dwóch świadków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie testamentu alograficznego

Opłaty

Opłata skarbowa: 22zł - za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
Opłatę skarbową należy  wnieść na konto w  Banku Spółdzielczym Żywcu nr: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje.
 2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwołania i unieważnienia regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dodatkowe:

 1. Testament alograficzny jest formą testamentu zwykłego, która polega na tym, że Spadkodawca w obecności dwóch światków oświadcza swoją wole ustnie wobec Wójta/Sekretarza Gminy.
 2. Ustne oświadczenie Spadkodawcy spisuje się w protokole (sporządzonym komputerowo lub odręcznie) z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się Spadkodawcy w obecności świadków. Protokół winien być podpisany przez Spadkodawcę, przez osobę wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli Spadkodawca nie może podpisać protokołu, odnotowuje się to w protokole z podaniem przyczyny braku podpisu- pod taka adnotacją podpisuje się urzędnik sporządzający protokół.
  Stosownie do art. 951 § 3 Kodeksu cywilnego nie mogą w ten sposób sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
 3. Świadkiem testamentu alograficznego nie może być osoba:
  1. nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona);
  2. niewidoma, głucha lub niema;
  3. nie mogąca czytać i pisać;
  4. nie władająca językiem polskim;
  5. skazana  prawomocnym wyrokiem sądowym  za fałszywe zeznania;
  6. dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 4. Ustalenie terminu złożenia oświadczenia może nastąpić drogą bezpośrednią (osobiście lub telefonicznie) lub przez formularz wniosku.
 5. Wzór wniosku oraz protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu alograficznego tj. złożenia przed Wójtem/Sekretarzem Gminy oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w trybie art. 951 Kodeksu  cywilnego stanowi załącznik do karty.

Podstawa prawna

Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610.)