Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Jakość powietrza

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZUJE UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadził na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego.

Zgodnie z zapisami Uchwały od tego dnia wprowadza się całkowity zakaz spalania w kotłach, kominkach i piecach:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej
  3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %
  (np. mokrego drewna).

W przypadku instalacji nowych kotłów centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie.

Wyjątek stanowią kotły centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. W tych przypadkach wymagania niniejszej uchwały, dotyczące eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania minimum 5 klasy, obowiązywać będą:

 • od 1 stycznia 2022 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 • od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 • od 1 stycznia 2026 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 • od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

przy czym wiek kotła należy określić według daty produkcji wskazanej na tabliczce znamionowej kotła w stosunku do daty wejścia w życie uchwały, tj. 1 września 2017 r. Przykładowo kocioł wyprodukowany w 2015 r. na dzień wejścia w życie uchwały był kotłem dwuletnim, w związku z tym czas na jego wymianę upływa z końcem 2025 r.

Inne źródła ogrzewania – kominki, piece kaflowe, kozy itp. od 1 września 2017 r. będą musiały spełniać wymagania tzw. „ekoprojektu” (Rozporządzenia Komisji Europejskiej), określające minimalne poziomy efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Dla urządzeń zainstalowanych przed 1 września 2017 r. powyższe wymagania będą obowiązywały od 2023 r.

Urząd Marszałkowski przygotował dla Państwa materiały informacyjne na temat uchwały antysmogowej oraz zasad i zmian jakie wprowadza.

uchwala antysmogowa dla slaskiego.pdf

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

http://powietrze.slaskie.pl