Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Deklaracja dostępności

Gmina Lipowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc/docx, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-05-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

h - strona główna
5 - zmiana kontrastu
3 - domyślna czcionka
2 - powiększ czcionkę
1 - pomniejsz czcionkę

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:
- Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:
- Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-06
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Lipowej ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20,gmina@lipowa.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Walaszek, adres poczty elektronicznej sekretariat@lipowa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338601550, pisemnie na adres Urząd Gminy w Lipowej ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej BIP lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności wejścia do budynku:

Deklarację sporządzono na podstawie przeglądu budynku w zakresie dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych, wykonanego przez firmę zewnętrzną dnia 03.07.2020r.

Budynek – Urząd Gminy w Lipowej, ul. Wiejska 44

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wiejskiej.

Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Przy schodach znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na drzwiach głównych budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze znajduje się tyflomapa dla niewidomych i słabowidzących w języku brajla z rozkładem pomieszczeń w budynku.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu.