Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Sesja Rady Gminy - Online

Administratorem danych dotyczących nagrań sesji Rady Gminy jest Gmina Lipowa ul Wiejska 44, 34-324 Lipowa.
Kontakt w sprawie nagrań Biuro Rady tel. 33 860 15 52
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na tych nagraniach) jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@lipowa.pl. Każdy ma prawo dostępu do danych, prawo sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie podlegają profilowaniu. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 lat.