Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 sierpnia 2017 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

W dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek posiedzenia komisji:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2017 rok.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipowa a Kościołem Zielonoświątkowym Zbór w Żywcu.

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Agrestowej i ul. Żylistka do kategorii dróg gminnych.

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa.

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr XXXI/193/16 Rady Gminy Lipowa z 12 grudnia 2016 r.

11.Przyjęcie protokołu nr 29/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych odbytej w dniu 23 maja 2017 r.

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Anna Polak


Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,

Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

Grażyna Urbaś


Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy

Krystyna Małysa – Brodka


Przewodniczący Komisji Zdrowia,

Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.

Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie