Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 listopada 2017 12:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.
Porządek posiedzenia komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2017 rok.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Siennej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Słotwinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2018.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
13. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
14. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/16 rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa.
15. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychologicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
16. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lipowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
17. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.
18. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych odbytej w dniu 25 października 2017 r.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.
Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie