Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 października 2017 12:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek posiedzenia komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/162/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. o podziale Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybranych w każdym okręgu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 494/2 położonej w Twardorzeczce.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej przez Gminę Lipowa.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXIX/269/17 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa.
13. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
14. Dyskusja nad planowanym budżetem na 2018 r.
15. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 r.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawdzenie przygotowania szkół do roku szkolnego 2017/18 (objazd po szkołach: ZSP Słotwina,SP Lipowa, ZSP Twardorzeczka, ZSP Sienna).
18. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.
Piotr ŚliwaBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie