Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2018 08:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipowej za 2017 rok.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017
5.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa za rok 2017.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej przez Gminę Lipowa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
10. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa z dnia 21 marca 2018 r.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.

Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie