Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2018 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/297/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2018.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lipowa w 2018 roku dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2018-2023.
11. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2016 r., w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Lipowa na 2018 r.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lipowa na 2018 r.
14. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 28 listopada 2017 roku.
15. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 27 grudnia 2017 roku.
16. Postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.
Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie