Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2019 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Zawiadamiam, że w dniu 14.06.2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
5. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2018 r.
6. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/81/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 roku wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
7. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/86/2019 z dnia 9 maja 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipowa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 08 września 2011 r., Uchwałą Nr XVIII/86/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
/Włodzimierz Jezutek/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie