Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 czerwca 2017 11:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.

Zawiadamiam, że w dniu 27.06.2017 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2016 rok.

4.Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

5.Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2016 r.

6.Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/68/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

7.Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/100/2017 z dnia 19 maja 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipowa.

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Ostre w Gminie Lipowa

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom powiatowym na terenie sołectwa Ostre w Gminie Lipowa.

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXX/162/12 z dnia 29 października 2012 r. o podziale Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.

14.Informacja o zmianach wchodzących w życie od 1 lipca 2017 r. wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

16. Zapytania i wolne wnioski

17. Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,

Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

Grażyna Urbaś

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie