Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

27 lutego 2019 14:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Lipowa w ilości około 130 Mg.

Wyroby zawierające azbest to: płyty płaskie i faliste, otulina rurowa cementowo-azbestowa
i inne materiały zawierające azbest.

Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje:

 1. dostarczenie worków lub palet do poszczególnych osób fizycznych na podstawie listy otrzymanej z Urzędu Gminy Lipowa;
 2. odbiór wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych;
 3. transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o kodach 17 06 01
  i 17 06 05 oraz przekazanie karty odpadu z poszczególnych posesji do Urzędu Gminy Lipowa.

W ofercie należy określić kwotę za odbiór, wywóz i utylizację 1 Mg wyrobów zawierających azbest. Następnie należy wpisać 70% ww. kwoty, ponieważ ta część kwoty związanej z przedmiotem zamówienia będzie regulowana przez Gminę oraz 30% ww. kwoty, która będzie regulowana przez osoby fizyczne na podstawie odrębnej umowy sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a osobą fizyczną.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą Gmina Lipowa sporządzi z każdą osobą fizyczną umowę, która będzie określać:

a) zobowiązanie gminy do pokrycia 70 % kosztów określonych (dofinansowanie);

b) zobowiązanie osoby fizycznej do zawarcia odrębnej umowy z wykonawcą co do sposobu
i terminu zapłaty pozostałej części kosztów.

Wykonawca otrzyma listę z pełnymi adresami i numerami telefonów osób, które zawarły umowę z Gminą Lipowa.

UWAGA

Przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu materiałów zawierających azbest!

 • - Ofertę można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa lub wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Lipowa);
 • - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Lipowa”.
 • - Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty.
 • - Ofertę należy złożyć w terminie do 06.03.2019 r. do godz. 1500. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

- wzór umowy miedzy Gminą Lipowa a wykonawcą

- wzór umowy między Gminą Lipowa a osobą fizyczną

- formularz oferty

Pliki do pobrania

 

27 lutego 2019 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Lipowa w ilości około 130 Mg.

Wyroby zawierające azbest to: płyty płaskie i faliste, otulina rurowa cementowo-azbestowa
i inne materiały zawierające azbest.

Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje:

 1. dostarczenie worków lub palet do poszczególnych osób fizycznych na podstawie listy otrzymanej z Urzędu Gminy Lipowa;
 2. odbiór wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych;
 3. transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o kodach 17 06 01
  i 17 06 05 oraz przekazanie karty odpadu z poszczególnych posesji do Urzędu Gminy Lipowa.

W ofercie należy określić kwotę za odbiór, wywóz i utylizację 1 Mg wyrobów zawierających azbest. Następnie należy wpisać 70% ww. kwoty, ponieważ ta część kwoty związanej z przedmiotem zamówienia będzie regulowana przez Gminę oraz 30% ww. kwoty, która będzie regulowana przez osoby fizyczne na podstawie odrębnej umowy sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a osobą fizyczną.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą Gmina Lipowa sporządzi z każdą osobą fizyczną umowę, która będzie określać:

a) zobowiązanie gminy do pokrycia 70 % kosztów określonych (dofinansowanie);

b) zobowiązanie osoby fizycznej do zawarcia odrębnej umowy z wykonawcą co do sposobu
i terminu zapłaty pozostałej części kosztów.

Wykonawca otrzyma listę z pełnymi adresami i numerami telefonów osób, które zawarły umowę z Gminą Lipowa.

UWAGA

Przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu materiałów zawierających azbest!

 • - Ofertę można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa lub wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Lipowa);
 • - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Lipowa”.
 • - Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty.
 • - Ofertę należy złożyć w terminie do 06.03.2019 r. do godz. 1500. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

- wzór umowy miedzy Gminą Lipowa a wykonawcą

- wzór umowy między Gminą Lipowa a osobą fizyczną

- formularz oferty

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie