Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lutego 2019 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wynik konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa.

W dniach od 18 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku w związku z Zarządzeniem nr 12/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji były projekty uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectw stanowiące załączniki od nr 1 do nr 6 do zarządzenia.

Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na temat proponowanych zmian w statutach, a to jest spowodowane zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie wydłużenia kadencji Wójta Gminy i Rady Gminy Lipowa, celem ujednolicenia kadencyjności wydłużonego do okresu 5 lat, w ocenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego niezbędne stało się także wydłużenie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej z 4 letniej na 5 letnią.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwał opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa w zakładce „Ogłoszenia”, a także zamieszczona na stronie internetowej www.lipowa.pl. Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich uwag i opinii drogą elektroniczną lub pisemnie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa.

W okresie przeznaczonym na konsultacje tj. od dnia 18 lutego do 22 lutego 2019 roku nie wpłynęły żadne uwagi , opinie lub wnioski.

W związku z powyższym projekty uchwał w przedmiocie zmiany w sprawie nadania statutu sołectw Gminy Lipowa zostaną przedłożone do uchwalenia Radzie Gminy Lipowa.

Jan Góra
Wójt Gminy Lipowa

Lipowa 27.02.2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie