Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2019 12:44 | wersja 12 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

USC


Urząd Stanu Cywilnego, zmiana imion i nazwisk, dowody osobiste, ewidencja ludności

Kierownik USC

Iwona Talik

I piętro, pok. nr 8

tel. 33 860 15 64

e-mail: i.talik@lipowa.plDo zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym :

1)sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w Rejestrze Stanu Cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych.

2)przyjmowanie oświadczeń o:

a)wstąpieniu w związek małżeński,

b)uznaniu ojcostwa,

c)zmianie imienia (imion), bądź nazwiska dziecka,

d)powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

e)wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

3)rejestrowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań.

4)dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień
i wyroków sądów, decyzji administracyjnych oraz przewidzianych prawem oświadczeń strony.

5)wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego.

6)wydawanie zaświadczeń:

a)stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

b)stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

d)o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

e)o stanie cywilnym,

f)potwierdzających uznanie ojcostwa.

7)aktualizacja rejestru stanu cywilnego poprzez dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych, przypisków.

8)aktualizacja danych zawartych w Rejestrze PESEL.

9)wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania.

10) transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

11) odtwarzanie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

12) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane.

13) sprostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego.

14) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, prowadzenie archiwum USC oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym

15) orzekanie w sprawach dotyczących zmiany imienia (imion) i nazwisk.

16) przygotowywanie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz organizacja uroczystości jubileuszowych.

17) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców.

18) wykonywanie postanowień i zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na podstawie umów międzynarodowych, konwencji konsularnych oraz Rozporządzeń Rady Europy dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych

19) realizacja zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących zakresu działania USC


Obowiązki z zakresu ustawy o dowodach osobistych:

1)przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dowodu osobistego.

2)przyjmowanie zgłoszeń utraty, uszkodzenia dowodu osobistego.

3)wydawanie dowodów osobistych.

4)unieważnianie dowodów osobistych.

5)archiwizacja kopert dowodowych.

6)udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

7)wydawanie decyzji z zakresu dowodów osobistych.


Obowiązki z zakresu ustawy o ewidencji ludności:

1)rejestracja w rejestrze PESEL danych dotyczących:

a)zameldowań na pobyt stały i czasowy,

b) wymeldowań z pobytu stałego i czasowego,

c)zgłoszeń wyjazdów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i powrotów z wyjazdów poza granice RP trwających dłużej niż 6 miesięcy,

2)prowadzenie Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców.

3)udostępnianie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców.

4)prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie.

5)wydawanie zaświadczeń.

6)współpraca z placówkami oświaty w sprawach dotyczących spełniania obowiązku szkolnego.

7)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawnych dotyczących ewidencji ludności.

8)prowadzenie Rejestru Wyborców, jego bieżąca aktualizacja oraz sporządzanie spisów wyborców w wyborach i referendach.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie