Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lutego 2019 07:21 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

Beneficjent: Gmina Lipowa

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Okres realizacji: lata 2017-2018.
Projekt obejmuje rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Lipowej na potrzeby stworzenia nowoczesnego 5-oddziałowego przedszkola wraz z jego wyposażeniem. Inwestycja zakłada przeprowadzenie robót architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych wraz z niezbędnymi przyłączami, budowę placu zabaw oraz zakup niezbędnego wyposażenia (mebli, sprzętu kuchennego i audiowizualnego).
Cele, zakładane efekty, główne korzyści:
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do placówek wychowania przedszkolnego w gminie Lipowa poprzez rozbudowę budynku szkoły podstawowej na potrzeby 5-cio oddziałowego przedszkola w Lipowej wraz z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym w ramach nowej grupy.
Efektem inwestycji będzie jest upowszechnienia przedszkolnego rozumiany jako zwiększenie liczby miejsc w ramach 1 nowej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. Projekt przyczynia się do zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych, tj. obszarach wiejskich.
Główne korzyści - oddziaływanie projektu:

  • Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu dla dzieci 3 i 4 letnich,
  • Poprawa dostępności do usług opieki nad dziećmi,
  • Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie,
  • Zmniejszenie dysproporcji w starcie dzieci na późniejszym etapie edukacji,
  • Poprawa aktywności zawodowej kobiet: matek na rynku pracy,
  • Zmniejszenie bezrobocia w gminie i regionie.

Wartość projektu: 3 362 183,51 zł. Koszty kwalifikowane: 2 843 119,45 zł, w tym: dofinansowanie z UE (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego): 2 274 495,57 zł.


O projekcie:

Projekt obejmuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby stworzenia nowoczesnego 5-oddziałowego przedszkola wraz z jego wyposażeniem. Inwestycja zakłada przeprowadzenie robót architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych wraz z niezbędnymi przyłączami. Dodatkowo zostanie wykonane zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw. ZAKRES ROBÓT: Projektowana rozbudowa szkoły od strony południowej swoją bryłą będzie sąsiadować z istniejącą salą gimnastyczną. Budynek przedszkola będzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, o kacie nachylenia 40°, podzielony na 2 strefy funkcjonalne: część przedszkolną oraz część kuchenną. Część kuchenna została zaprojektowana na parterze od strony południowej obiektu. Na parterze zaprojektowano szatnie dla całego przedszkola. 2 sale przystosowane do korzystania przez dzieci niepełnosprawne z łazienkami, kotłownię, pomieszczenie dla gości (np. rodziców) oraz łącznik, który prowadzi do istniejącej części obiektu. Na piętrze: 3 sale z łazienkami dla dzieci, WC dla personelu, pomieszczenie porządkowe i wydawalnie posiłków. Woda dla celów socjalno-bytowych i ppoż zostanie doprowadzona za pośrednictwem projektowanego przyłącza z istniejącej sieci wodociągowej. Wody opadowe odprowadzane będą za pośrednictwem projektowanego przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki sanitarne odprowadzane będą za pośrednictwem przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zaprojektowano obieg grzewczy z dwururową instalacją pracującą w układzie pompowym systemu zamkniętego oraz kotłownię gazową. Instalacja ppoż. składać będzie się z dwóch hydrantów DN25 z wężem półsztywnym o dł. 30m. Dla celów wentylacji sal przedszkolnych zaprojektowano zabudowę centrali rekuperacyjnej o wydajności 3500m3/h i sprawności odzysku ciepła jawnego na poziomie 70%. Instalacja zasilana będzie w gaz ziemny wysokometanowy. Gaz dostarczany będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków. Wykonane zostanie przyłącze elektryczne NN. Zakres robót dot. instalacji elektrycznej obejmuje: - ułożenie wewnętrznej linii zasilającej niskiego napięcia - montaż rozdzielnic RG, R-1, R-2, R-3, R-4; - montaż wewnętrznych linii zasilających do poszczególnych rozdzielnic; - montaż opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, gniazd 1-fazowych i 3-fazowych - montaż wyłącznika głównego pożarowego wraz z wyzwalaczami; - wykonanie instalacji oddymianie klatki schodowej; - montaż instalacji alarmowej wraz z panelami dostępu; - montaż instalacji odgromowej LSP. W ramach inwestycji zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do funkcjonowania przedszkola oraz prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym z nowej grupy dla dzieci 3-4 letnich dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym powstałej w wyniku realizacji projektu, tj. urządzeń gastronomicznych do części kuchennej, wyposażenia pomieszczeń (np. meble przedszkolne) oraz sprzęt audiowizualny. Dzieci będą korzystały ze wszystkich sal, w ramach zajęć tzw. łączonych i dodatkowych. Projekt jest wykonalny pod względem technicznym/technologicznym - zgodnie z prawodawstwem i normami. Wybór technologii wykonania niniejszego projektu oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na: optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów, trwałość materiałową oraz funkcjonalność obiektu. Zastosowane rozwiązania technologiczne są zgodne z najlepszą praktyką w tej dziedzinie są zoptymalizowane pod względem rzeczywistych potrzeb użytkowników, zaspokajając ich popyt. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie zastosowano rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, m.in. poprzez odpowiednie ocieplenie ścian, dobór instalacji oraz źródła ciepła o parametrach o jak najniższym zużyciu energii.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie