Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2019 07:41 | wersja 7 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Lipowa

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipowa prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Lipowa o:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.)
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

B.Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Lipowa:

 1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Lipowa.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
 • informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Gminy w Lipowej,
 • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,

 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
 • każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Urzędu gminy w Lipowej, Lipowa 708 pokój 12,
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
 • odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
 • odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282).

4. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron należy dokonać na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻYWCU 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

5. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

6. Szczegółowych informacji udziela: Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipowej tel. 33 8601554; 667947854

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej

tel. 33 8671674

e-mail: bibliotekalipowa@bibliotekalipowa.pl

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie