Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

17 kwietnia 2018 10:18 | wersja 15 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finansowego

Elżbieta Kosiec

tel. 33 860 15 61

skarbnik@lipowa.pl
Księgowość budżetowa (wydatki)

Maria Pawlik

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 43

m.pawlik@lipowa.pl
Księgowość budżetowa (dochody)

Halina Piecuch - Inspektor

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 42

h.piecuch@lipowa.plKsięgowość podatkowa (podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego)

Aneta Magiera - Inspektor

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 43

a.piecuch@lipowa.plWymiar podatków

Magdalena Caputa - Inspektor

tel. 33 860 15 44

I piętro pok. 13

m.caputa@lipowa.plKsięgowość podatkowa (egzekucja)

mgr Marta Zuziak - Inspektor

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 45

m.zuziak@lipowa.plObsługa kasowa

Grażyna Pietraszko - Inspektor

parter pok. 2

tel. 33 860 15 46

g.pietraszko@lipowa.pl


 

13 września 2013 14:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Finansowy


Księgowość szkół i przedszkoli 
p.o. Kierownika Referatu 
Danuta Kosarz 
parter, pok. nr 4 
tel. 33 860 15 41 lub wew. 141
e-mail:d.kosarz@lipowa.pl

Księgowość szkół i przedszkoli 
Referent 
Monika Worek 
parter, pok. nr 4 
tel. 33 860 15 40 lub wew. 140
e-mail: m.worek@lipowa.pl

Księgowość budżetowa (wydatki) 
Specjalista 
Maria Pawlik 
parter, pok. nr 4 
tel. 33 860 15 43 lub wew. 143
e-mail: m.pawlik@lipowa.pl

Księgowość budżetowa (dochody) 
Specjalista 
Halina Piecuch 
parter, pok. nr 4 
tel. 33 860 15 42 lub wew. 142
e-mail: h.piecuch@lipowa.pl

Księgowość budżetowa 
Młodszy Referent 
mgr Dominka Tomaszek-Semik 
parter, pok. nr 4
tel. 33 860 15 42 lub wew. 142

 
Księgowość podatkowa (podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego), BHP
Referent 
mgr Aneta Magiera
parter, pok. nr 4
tel. 33 860 15 43 lub wew. 143

 
Wymiar podatków 
Inspektor 
mgr Magdalena Caputa 
parter, pok. nr 6 
tel. 33 860 15 44 lub wew. 144
e-mail: m.caputa@lipowa.pl

Wymiar podatków 
Specjalista 
Monika Wandzel 
parter, pok. nr 6 
tel. 33 860 15 44 lub wew. 144
e-mail: m.wandzel@lipowa.pl

Księgowość podatkowa (egzekucja) 
Inspektor 
Marta Zuziak 
parter, pok. nr 6 
tel. 33 860 15 45 lub wew.145
e-mail: m.zuziak@lipowa.pl

Płace
Inspektor 
Danuta Jasek 
I piętro, pok. nr 8 
tel. 33 860 15 48 lub wew. 148
e-mail: d.jasek@lipowa.pl

Płace
Inspektor 
mgr Anna Piecuch – Laszczak 
I piętro, pok. nr 8 
tel. 33 860 15 47 lub wew. 147
e-mail: a.piecuch-laszczak@lipowa.pl

Obsługa kasowa
Specjalista 
Grażyna Pietraszko 
parter, pok. nr 2
tel. 33 860 15 46 lub wew. 146


Do Referatu Finansowego należą w szczególności sprawy z zakresu:
1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności:
a) opracowanie projektów budżetu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
b) opracowanie projektów układu wykonawczego budżetu,
c) nadzorowanie prawidłowości opracowania i wykonywania planów finansowych jednostek gminnych,
d) opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
e) nadzoru nad realizacją budżetu Gminy,
f) windykacji należności budżetowych,
g) obsługi funduszy gminnych,
h) prowadzenia sprawozdawczości i dokonywania ocen realizacji przydzielonych środków,
i) planowania i realizacji wydatków Urzędu,
j) sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu.
2) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy oraz gospodarki finansowej Gminy,
b) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
c) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
d) ustalanie zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji.
3) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji płacowej,
b) współdziałanie z bankami,
c) współdziałanie z urzędami skarbowymi.
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w szczególności:
a) wykonywanie obowiązków płatnika wobec ZUS w części rozliczeniowej,
b) przekaz elektroniczny,
c) przygotowanie dokumentacji finansowej w zakresie ustalania kapitału początkowego,
d) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
5) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w szczególności przedkładanie sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.
6) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
7) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa a w szczególności sprawy związane z interpretacją podatkową.
9) Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, a w szczególności:
a) wymierzanie i pobór podatków oraz opłat ,
b) prowadzenie kontroli w zakresie:
- wydatkowania środków budżetu Gminy,
- realizacji dotacji,
- realizacji harmonogramu wydatków.
10) Ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, a w szczególności sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
11) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności finansowe rozliczenie.
13) gospodarki finansowej gminnych placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy,
14) prowadzenie rachunkowości wszystkich placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
15) realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych oraz innych uregulowań prawnych dotyczących zakresu działania referatu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie