Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 września 2013 13:02 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podbeskidzka Wyspa Jakości

Grupa Ergo Sp. z o. o. wraz z Gminą Koszarawa, Gminą Lipowa, Gminą Milówka, Gminą Istebna oraz Gminą Radziechowy – Wieprz zawiązała partnerstwo, które opracowało projekt w ramach Priorytetu V, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-060/12.

Projekt otrzymał dofinansowanie i z dniem 1 października rozpoczęła się jego realizacja. Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania w partnerskich jednostkach oraz objęcie 125 pracowników tych JST działaniami poprawiającymi zdolności regulacyjne. Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 października 2012 do 30 marca 2014 roku.

 

Grupę docelową projektu stanowią urzędy gmin Koszarawa, Lipowa, Milówka, Istebna oraz Radziechowy – Wieprz w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych oraz 94 pracownice i 31 pracowników ww. urzędów w zakresie szkoleń, mających na celu poprawę funkcjonowania oraz jakości obsługi w tych urzędach. Liderem partnerstwa jest Grupa Ergo Sp. z o. o.

 

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

 

1. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia II samooceny CAF 
2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
3. Wdrożenie aplikacji w zakresie Badania Satysfakcji Klienta I Komunikacji Zew. 
4. Modernizacja BIP, WWW 
5. Realizacja szkoleń, w tym tych podnoszących jakość wydawanych decyzji administracyjnych.
6. Realizacja warsztatów komputerowych, językowych i studiów podyplomowych.

 

Projekt będzie realizowany według zasady równości szans kobiet i mężczyzn, uwzględniając dostępność, elastyczność godzin, komunikowanie równości, reprezentację oraz świadomość

 

Biuro Projektu
Grupa Ergo sp. z o.o.

Ul. Św. Mikołaja 56/57 
50-127 Wrocław

Tel. : 71 773 07 62
Fax: 71 773 07 01
e-mail: biuro.projektu@grupaergo.pl
strona WWW: www.grupaergo.pl 

 

Lipowa UE

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie