Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2019 07:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)


zawiadamiam


o podjęciu przez Radę Gminy Lipowa Uchwały Nr XII/112/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa.
Zmiana studium jest opracowywana w granicach administracyjnych gminy Lipowa.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany studium oraz do postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Lipowa

ul. Wiejska 44

34-324 Lipowa;

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa, pokój nr 3
  • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipowa.
Wójt Gminy Lipowa
/Jan Góra/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie