Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 11:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Mały grant – oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym

Wójt Gminy Lipowa informuje, iż zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza, na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowa ofertę LKS „Leśna” w Leśnej na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania publicznego „Sport formą rozwoju fizycznego i osobowego wśród dzieci i młodzieży.”, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 3 października 2019 r.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Urząd Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44 lub pocztą elektroniczną: m.michalska@lipowa.pl

Uwagi należy składać w terminie do 7 dni od dnia zamieszczania opisanej powyżej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie