Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 marca 2018 09:54 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa w kwocie 636 105,85 zł

Cel główny rewitalizacji: „Poprawa warunków rozwoju, spójności i ożywienie obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku”.

Cel projektu: „aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce” jest spójny z celem głównym LPR. Stworzenie odpowiednich warunków, w tym infrastruktury dla mieszkańców będzie miało wpływ na rozwój i ożywienie rewitalizowanego obszaru w ramach każdego aspektu.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac:

• rozbudowa istniejącego budynku o dodatk. pomieszczenia przykryte dachem dwuspad. - pow. zab. 77m2, użytk. 63,74 m2,

• adaptacja pomieszczenia gospod. - pow. użytk. 10,56 m2,

• montaż instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania,

• częściowe utwardzenie terenu działek,

• zagospodarowanie części terenu działki nr 493 w postaci placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną

infrastrukturą oraz małą architekturą,

• dostawa i montaż wyposażenia budynku (mebli),

• dostawa i montaż systemu monitoringu.

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie: 263,12 m2

Projektowana rozbudowa budynku polega na:

- wykonaniu nowego pomieszczenia na kondygnacji parteru, przykrytego dachem dwuspadowym,

Prace wewnątrz budynku polegają na:

- przebudowie układu i funkcji istniejącego pomieszczenia gospodarczego,

- wydzieleniu dwóch pomieszczeń WC oraz komunikacji,

- likwidacji istniejącego oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych wewnętrznych,

- wykonaniu nowego stropu o konstrukcji drewnianej nad adaptowanymi pomieszczeniami,

- wyburzeniu istniejącej oraz wykonanie nowej ściany wewnętrznej wraz z fundamentem,

- dociepleniu wewnętrznych istniejących ścian, które będą oddzielały projektowaną część pomieszczeń od istniejącej,

nieogrzewanej części budynku.

Zakres robót i dostaw:

I. Roboty budowlane, zagospodarowanie otoczenia:

1. Roboty konstrukcyjne i wykończeniowe dot. budynku:

- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne

- Fundamenty, ściany przyziemia, szczytowe, stropy, konstrukcja i pokrycie dachu, posadzki

- Stolarka okienna i drzwiowa, fasada

- Roboty wykończeniowe wewnętrzne (tynki i okładziny, roboty malarskie)

2. Termomodernizacja (docieplenie przegród oraz izolacje cieplne)

3. Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne (przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacje wewnętrzne budynku: Instalacja

wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacja nawiewno-wywiewna budynku)

4. Instalacja c.o. (montaż elektrycznych grzejników stalowych płytowych, zawieszanych na ścianie., wyposażonych w

programowalny termostat cyfrowy oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem. Napięcie zasilania 230V)

5. Instalacje elektryczne (zasilanie, rozdzielnia, instalacja oświetlenia LED wraz z oświetleniem ewakuacyjnym w ramach

systemu p.poż. oraz oświetleniem awaryjnym, instalacja gniazd wtyczkowych, układanie kabli, instalacja odgromowa budynku,

wyłącznik prądu przeciwpożarowy, pomiary)

6. Zagospodarowanie otoczenia:

- Roboty przygotowawcze i ziemne

- Powierzchnie utwardzone

- Tereny zielone

- Elementy wyposażenia placu zabaw

- Elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej

- Mała architektura

II. Dostawa i montaż wyposażenia (środków trwałych):

-Meble (stół konferencyjny dla 14 osób: 1 szt., krzesła: 14 szt., fotel biurowy obrotowy: 1 szt., szafki stojące zamykane na

klucz: 4 szt., wieszak ubraniowy stojący: 1 szt.)

-System monitoringu (bezprzewodowy zestaw cyfrowy do monitoring zewnętrznego i wewnętrznego obiektu składający się z

kamer bezprzewodowych – 4 szt., odbiornika z rejestratorem I wyświetlaczem LCD – 1 szt. wraz z oprzyrządowaniem).

Inwestycja umożliwi zwiększenie dostępu oraz zróżnicowanie i poprawę oferty świadczonych usług, co wpłynie na aktywizację społeczno – gospodarczą mieszkańców, a w konsekwencji na wzrost jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rozwój usług społecznych, co przyczyni się do wdrożenia różnych formy aktywizacji społeczno – gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana na cele realizacji projektów społecznych m.in. projektu współfin. ze środków EFS: “Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa”


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie