Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na„Sporządzanie operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem nieruchomości lub przed zbyciem nieruchomości (na wniosek strony) objętych opłatą planistyczną w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy w Lipowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, informujemy, iż dokonano oceny ofert.

Wyniki postępowania:

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych dot. w/w przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż otrzymał 1 ofertę w wymaganym terminie,tj. do dnia 29.03.2019 r. do godz. 8.00,


Oferta nr 1:

„OPERATON”

Anna Jankowska – Sekta

43 – 502 Czechowice – Dziedzice, ul. Spokojna 2

Wartość oferty:

13 200 zł brutto,


Oferta przyjęta do realizacji:

Oferta nr 1

„OPERATON”

Anna Jankowska – Sekta

43 – 502 Czechowice – Dziedzice, ul. Spokojna 2

Wartość oferty:

13 200 zł brutto,

Uzasadnienie:

Przy wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny (Cena -100%).

Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie