Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 sierpnia 2019 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

W dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Leśnej poprzez zmianę siedziby.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/19 Rady Gminy Lipowa w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, od dnia 1 września 2019 roku.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwach Lipowa, Twardorzeczka i Leśna.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
12. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz z 29 maja 2019 r.
13. Wolne wnioski, zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący posiedzenia

/Jan Sołtysik/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie