Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2019 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

W dniu 24 KWIETNIA 2019 r. (środa) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale NR III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Lipowa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenie ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
10. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej za 2018r.
11. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej za 2018 rok.
12. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
13. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Komisji
/Jan Sołtysik/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie