Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 marca 2019 12:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

W dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2019 roku
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Lipowa.
8. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa za rok 2018.
9. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
10. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa z dnia 23 stycznia 2019 r.
11. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa z dnia 27 lutego 2019 r.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący posiedzenia Jan Sołtysik

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie