Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2018 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Lipowej poprzez zmianę siedziby.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Przedszkola w Lipowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/168/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Lipowa przez Urząd Gminy Lipowa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLVI/333/18 rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie połączenia Przedszkola w Lipowej, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipowej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół, Nadstrażnica oraz Wielidroga w Gminie Lipowa.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół oraz Nadstrażnica w Gminie Lipowa.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Lipowa.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Lipowa.
17. Informacja o działalności doradców rolniczych na terenie Gminy oraz wsparcie polskiego rolnictwa przez Fundusze Europejskie.
18. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Stałych Komisji.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.
Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie