Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 maja 2018 07:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2018 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce wchodzącej w skład Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVI/333/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie połączenia Przedszkola w Lipowej, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwie ulicy drogi publicznej na terenie sołectwa – przysiółek Brzeziny w Gminie Lipowa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały NR XLVII/346/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania
11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.
12. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa z dnia 24 kwietnia 2018 r.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.
Piotr ŚliwaBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie