Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 sierpnia 2019 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Gminy Lipowa

W dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Lipowa
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Leśnej poprzez zmianę siedziby.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/19 Rady Gminy Lipowa w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, od dnia 1 września 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwach Lipowa, Twardorzeczka i Leśna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
13. Przyjęcie protokołów z sesji (IV-X)
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa
/Andrzej Binda/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie