Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Gminy Lipowa

W dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Lipowa.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lipowa na 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale NR III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/192/16 Rady Gminy w Lipowej z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielaka – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Lipowa na lata 2019-2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr L/366/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa Lipowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa Lipowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana G.T. na Wójta Gminy Lipowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana G.T. na Sołtysa sołectwa Twardorzeczka.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana P.G na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana B.P na Wójta Gminy Lipowa.

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipowa
Krystyna Małysa – Brodka

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie