Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2019 11:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Gminy

W dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Lipowa z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale NR III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Lipowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenie ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej za 2018r.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej za 2018 rok.
13. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana G.T. na Wójta Gminy Lipowa.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie