Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 marca 2019 12:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Gminy

W dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Lipowa.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale NR III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2019 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminy Lipowa.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa za rok 2018.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie