Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 kwietnia 2019 13:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

W dniu 6 maja 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/81/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy lipowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2018 r., wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/ Czesław Miklusiak/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie