Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2018 14:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Zawiadamiam, że w dniu 21.06.2018 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
5. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
6. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/65/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 roku wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
7. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/121/2018 z dnia 29 maja 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipowa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/337/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018r., w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa Lipowa.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lipowa.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Inwestycji
Janusz Szymański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie