Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2019 11:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy

W dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Lipowa
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok przez Wójta Gminy
4. Debata na temat raportu o stanie Gminy:
a. udzielenie głosu mieszkańcom Gminy w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 28a.a ust. 7-8 ustawy o samorządzie gminnym,
b. udzielenie głosu radnym,
c. zakończenie debaty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lipowa.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
7. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2018
8. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipowa.
10. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipowa za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipowa za 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 08 września 2011 r., Uchwałą Nr XVIII/86/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowa na lata 2019 – 2032.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obradPrzewodniczący Rady Gminy Lipowa
/Andrzej Binda/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie