Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 listopada 2018 12:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu II Sesji Rady Gminy Lipowa.


W dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się II Sesja Rady Gminy Lipowa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/308/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na rok 2018
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale NR LV/404/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale NR LV/403/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipowa i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
14. Postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie