Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 maja 2018 07:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

XLIX Sesja Rady Gminy Lipowa

W dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Lipowa.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Informacja Wójta Gminy Lipowa z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce wchodzącej w skład Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVI/333/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie połączenia Przedszkola w Lipowej, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwie ulicy drogi publicznej na terenie sołectwa – przysiółek Brzeziny w Gminie Lipowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/346/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania
12.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.
13. Przyjęcie protokołu sesji XLVII Rady Gminy Lipowa.
14. Przyjęcie protokołu z sesji XLVIII Rady Gminy Lipowa.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie