Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2014 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI

Referat Infrastruktury

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

NAZWA USŁUGI

Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje;

 • na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny
 • jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli.

Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości tj. aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów sporządzony przez Starostwo Powiatowe , mapę obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów dokonywanych na podstawie art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. podziałów, których można dokonać niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości po uzyskaniu postanowienia o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego i jego przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • co najmniej 2 egz. mapy z projektem podziału opracowane przez uprawnionego geodetę i przyjętego do zasobu geodezyjno kartograficznego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2010.102.651 j.t./
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz.U.2004.268.2663/
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /Dz.U.2013.267 j.t./

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego kompletnego wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 00 20, 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki
 • co najmniej 2-egz mapy z projektem podziału opracowanego przez uprawnionego geodetę i przyjętego do zasobu geodezyjno- kartograficznego,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • wykaz zmian gruntowych

WNIOSKI DO POBRANIA

 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

OPŁATY

Brak opłaty

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów .

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy w Lipowej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie