Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2014 13:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr XXXIV/193/13

Rady Gminy Lipowa

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2, § 3 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy Lipowa

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału obszaru Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania:

1)Obwód głosowania nr 1, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lipowej, Lipowa 771 (Szkoła Podstawowa, Lipowa 771, 34-324 Lipowa), obejmujący część obszaru sołectwa Lipowa, przysiółki: Brzeziny, Lipowa Góra nad Strażnicą, Jaski, Lipowa Dolna od Strażnicy do granicy Pietrzykowicami,

2)Obwód głosowania nr 2, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Lipowej, Lipowa 771 (Szkoła Podstawowa, Lipowa 771, 34-324 Lipowa), obejmujący część obszaru sołectwa Lipowa, przysiółki: Nadkościół, Podkościół, Puściny, Podlas, Banasie, Poddzielec, Bugaj,

3)Obwód głosowania nr 3, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Leśnej, Leśna 68 (Szkoła Podstawowa, Leśna 68, 34-300 Żywiec), obejmujący obszar sołectwa Leśna,

4)Obwód głosowania nr 4, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Twardorzeczce, Twardorzeczka 333 (Szkoła Podstawowa, Twardorzeczka 333, 34-324 Lipowa), obejmujący obszar sołectwa Twardorzeczka,

5)Obwód głosowania nr 5, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Siennej, Sienna 5 (Szkoła Podstawowa, Sienna 5, 34-300 Żywiec), obejmujący obszar sołectwa Sienna,

6)Obwód głosowania nr 6, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Słotwinie, Słotwina 31, (Zespół Szkolno – Przedszkolny, Słotwina 31, 34-324 Słotwina), obejmujący obszar sołectwa Słotwina,

7)Obwód głosowania nr 7, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Ostrem, Ostre 137 (Remiza OSP, Ostre 137, 34-324 Lipowa), obejmujący obszar sołectwa Ostre.

§ 2

1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

2.Zobowiązuje się Wójta do doręczenia egzemplarza uchwały Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie