Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2013 11:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Uchwała Nr XXXII/183/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/183/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2013 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami )

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości = 28.889.157,71 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości = 26.953.324,19 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości = 1.935.833,52 zł, 

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości = 25.966.835,8o zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2 ).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 24.952.447,8o zł,
w tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 12.484.916,oo zł,
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 6.352.735,37 zł,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.614.980,oo zł,
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie = 167.683,94 zł
4) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w
roku budżetowym kwotę = 1.091.040,o5 zł,
5) Wydatki na obsługę długu kwotę = 844.056,oo zł.
6) Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy kwotę = 397.036,44 zł,
( zgodnie z załącznikiem nr 3),
7) Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych = 19.000,oo zł,
( zgodnie z załącznikiem nr 3).
w tym ;

I.
a) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych w wysokości = 280.000,oo zł
b) Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 47.436,44 zł
c) Dotacje celowe udzielone z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości = 84.000,oo zł
II.
a) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 4.600,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 ).

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 1.014.388,oo zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 5 ) , 

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości = 2.922.321,91 zł ;
a) nadwyżka przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych w 2013 roku
rozchodów budżetu gminy.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości = 493.411,61 z tytułu ;
a) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości = 493.411,61 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości = 3.415.733,52 zł z tytułu ;
a) spłaty kredytów w wysokości = 590.000,oo zł
b) spłaty pożyczek w wysokości = 154.900,oo zł
c) spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE w wysokości = 1.735.833,52 zł
d)wykup papierów wartościowych w wysokości = 935.000,oo zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 180.000,oo zł następująco ;:
1) ogólną w wysokości = 121.000,oo zł;
2) celową w wysokości = 59.000,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 5 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.671.625,oo zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości ;
= 354.372,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 8)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 214.303,37 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9 )
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 47.436,44 zł,(zgodnie z załącznikiem nr 3 )

§ 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 134.899,5o zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości = 105.000,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 105.000,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 11)

§ 8

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 35.700,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.200.000,oo zł

§ 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2013
do wysokości = 300.000,oo zł. 

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 1.200.000,oo zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości = 1.679.900,oo zł
3) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości; = 1.735.833,52 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem wydatków między działami,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków
z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków ,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12.

Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych .
Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących. 

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie