Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 listopada 2013 09:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok


Uchwała Nr XVII/86/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm. ) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z 25.10.2011 r. Nr 95, poz. 961 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P. z 25.10.2011 r. Nr 95, poz.962 )

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLIII/303/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie