Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2012 14:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.

Uchwała nr XVII/85/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95, poz. 961/ 

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie : 
1) przy sprzedaży z ręki i kosza - 32,00 zł 
2) ze stoiska i samochodu - 42,00 zł 

§ 2

Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
Opłata targowa jest pobierana w kasie tutejszego urzędu gminy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLIII/306/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2011 rok. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie