Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2012 14:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała nr XLIII/306/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej na 2011 r.

Uchwała nr XLIII/306/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie opłaty targowej na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. /M.P. Nr 55, poz. 755/.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie: 
1) przy sprzedaży z ręki i kosza - 30,00 zł 
2) ze stoiska i samochodu - 40,00 zł 

§ 2

1. Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
2. Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta Pana Pawła Dudys na kwitariusz gotówkowy K-103 przydzielony przez Urząd Gminy Lipowa lub w kasie urzędu gminy.

§ 3

Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wys. 25 % od sum zainkasowanych przez niego i wpłaconych w kasie Urzędu Gminy w Lipowej. 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXI / 226 / 09 Rady Gminy w Lipowej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2010 rok. 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie