Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2012 14:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała nr XLIII/305/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2011 rok.

Uchwała nr XLIII/305/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./ 

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego: 

1. Za wykupienie kwatery: 
a) dla dziecka do 7 lat 10,00 zł + VAT 
b) jednoosobowej 205,20 zł + VAT 
c) dwuosobowej w pionie 307,80 zł + VAT 
d) dwuosobowej w poziomie 533,52 zł + VAT 

2. Za wykupienie miejsca pod grobowiec:
a ) 2 - osobowy w pionie 1.744,20 zł + VAT 
b) 2 - osobowy w poziomie 2.411,10 zł + VAT 

3. Za wykupienie miejsca pod urnę: 102,60 zł + VAT 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI / 225 / 09 Rady Gminy w Lipowej z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2010 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie