Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 sierpnia 2014 09:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Uchwała Nr XL/229/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2014 r.

Uchwała Nr XL/229/13
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2013 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2014 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości = 28.521.612,21 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości = 28.021.612,21 zł, w tym;

a) dochody z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust1, pkt. 2i3 w wysokości = 149.850,o2 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości = 500.000,oo zł,

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości = 28.116.712,21 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 26.828.705,21 zł,
w tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 13.069.269,oo zł,
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 8.087.430,25 zł,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.412.914,oo zł,

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie = 158.228,28 zł,

4) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę = 1.046.401,6o zł,

5) Wydatki na obsługę długu kwotę = 622.650,oo zł.

6) Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy kwotę = 431.812,o8 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 3),
w tym:

I.

a) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości = 289.750,oo zł,

b) Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 57.462,o8 zł,

c) Dotacje celowe udzielone z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości = 80.000,oo zł

II.

a) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej kwotę ; 4.600,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 ).

3. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 1.288.007,oo zł, (zgodnie z załącznikiem nr 5 ).

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości = 404.900,oo zł;

a) nadwyżka budżetu roku 2014, w całości przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych w 2014 roku rozchodów budżetu gminy, z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości = 404.900,oo zł z tytułu:

a) spłaty kredytów w wysokości = 250.000,oo zł
b) spłaty pożyczek w wysokości = 154.900,oo zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 217.535,63 zł następująco;

1) ogólną w wysokości = 150.535,63 zł;
2) celową w wysokości = 67.000,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.491.989,oo zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości; = 258.715,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 8).

3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 222.232,19 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9).

4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 57.462,o8 zł,(zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 145.294,99 zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości = 108.150,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 108.150,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 11)

§ 8

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 53.700,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości; 1.200.000,oo zł

§ 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2014 do wysokości = 200.000,oo zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 1.200.000,oo zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości = 404.900,oo zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem wydatków między działami,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych czy publicznych.
Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie