Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2012 09:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok

Uchwała
Nr XIX/102/2011
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2028 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2028 , w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie; przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie