Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 kwietnia 2012 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Uchwała Nr XIX/101/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012

Uchwała Nr XIX/101/11 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) 

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości = 29.197.803,19 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości = 25.623.034,19 zł, 
2) Dochody majątkowe w wysokości = 3.574.769,oo zł, 

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości = 30.427.844,74 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2 ).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 24.097.870,74 zł, 
w tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 12.114.458,oo zł, 
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 5.434.398,19 zł; 

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.775.824,oo zł;
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę = 1.124.735,61 zł;
4) Wydatki na obsługę długu kwotę = 632.015,oo zł.
5) Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy kwotę = 358.315,94 zł; 
( zgodnie z załącznikiem nr 3),
w tym: 

I.
a) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych w wysokości = 245.000,oo zł
b) Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 41.815,94 zł
c) Dotacje celowe udzielone z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
w wysokości = 67.000,oo zł

II.
a) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 4.500,oo zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 6.329.974,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 5), 

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości = 1.230.041,55 zł, 
zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w tym:
a) z kredytów = 1.230.041,55 zł;
2.Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu = 2.621.546,55 zł;
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu = 1.391.505,oo zł;
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 180.000,oo zł następująco ;:
1) ogólną w wysokości = 123.000,oo zł;
2) celową w wysokości = 57.000,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.874.520,oo zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości ; = 302.140,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 8)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 205.468,19 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9)
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 41.815,94 zł,(zgodnie z załącznikiem nr 3)

§ 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 144.624,oo zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości = 116.550,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 116.550,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 11)

§ 8

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 15.600,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.200.000,oo zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.230.041,55 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów1.391.505,oo zł

§ 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2012 do wysokości = 300.000,oo zł. 

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 1.200.000,oo zł, 
2) finansowania planowanego deficytu budżetu gminy,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości; = 2.774.769,oo zł,
5) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków , 
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych .
Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących. 

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie