Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2012 10:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Uchwała Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r.

Uchwała Nr IV/9/10 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) 

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1
1.Dochody budżetu gminy w wysokości = 27.861.268,98 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)Dochody bieżące w wysokości = 24.502.491,98 zł, 
2)Dochody majątkowe w wysokości = 3.358.777,oo zł, 

§ 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości = 30.615.142,15 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2 ).
2.Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

1)Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 23.996.100,15 zł, 
w tym na:
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 12.188.296,oo zł,
b)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 5.444.122,44 .zł;
2)Dotacje na zadania bieżące kwotę = 347.910,oo zł; 
w tym ; 
a)Na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu dla Jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych kwotę ; 65.000,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 3 ). 
b)Na realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla samorządowej
Instytucji kultury kwotę ; 245.164,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 ). 
c)Na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu do realizacji zadań na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwotę ; 32.746,oo zł
( zgodnie z załącznikiem nr 5 ). 
d)Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 5.000,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 6 ).
3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.665.823,oo zł;
4) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w 
roku budżetowym kwotę = 1.158.369,17 zł;
5) Wydatki na obsługę długu kwotę = 494.237,oo zł.

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 6.619.042,oo zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 7 ) , w tym na ; 
a ) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę = 84.648,oo zł
( zgodnie z załącznikiem nr 5 ) 

§ 3
1.Deficyt budżetu w wysokości = 2.753.873,17 zł, 
zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w tym:
a)z kredytów = 53.873,17 zł;
b)z emisji papierów wartościowych = 2.700.000,oo zł.
2.Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu = 3.980.002,17 zł;
3.Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu = 1.226.129,oo zł;
4.Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 143.206,oo zł następująco ;:
1)ogólną w wysokości = 86.636,oo zł;
2)celową w wysokości = 56.570,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 5
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.864.345,oo, (zgodnie z załącznikiem nr 9)
2.Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości ;
= 288.032,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 10)
3.Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 198.328,44 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11 )
4.Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 32.746,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 5 )
5.Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 84.648,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 5 )

§ 6
Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 285.844,oo zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 12)

§ 7
1.Ustala się dochody w wysokości = 113.400,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 113.400,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 13 .)

§ 8
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 63.200,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco :
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,oo zł
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.753.873,17 zł
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów 1.226.129,oo zł

§ 10
Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011 roku
do wysokości = 300.000,oo zł. 

§ 11
Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 800.000,oo zł, 
2)finansowania planowanego deficytu budżetu gminy,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4)wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków bieżących między działami,
6)przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, kierownikom jednostek organizacyjnych, 
7)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12
Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.
Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących. 

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie