Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 12:42 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Twoje dane osobowe – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. , zw. dalej RODO informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest:Gmina Lipowa ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa

Dane przetwarzane są na podstawie obowiązującego prawa art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f,
art. 9 ust.1 lit. b, g - RODO tj. na podstawie: zgody, umowy, przepisu prawa, interesu prawnego administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.


Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane,w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do czasu wycofania zgody w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania przez podmiot danych z określonych uprawnień zależy
od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie. W celu realizacji praw podmiotu danych należy przesłać wniosek na adres gminy. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej lub w punkcie obsługi interesanta.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych - Panią Barbarę Sośnicką-Pawińską z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail inspektor@lipowa.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz
w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.Dane nie podlegają profilowaniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie