Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2018 14:09 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek B w Lipowej

Beneficjent: Gmina Lipowa
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek B w Lipowej
Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminie Lipowa
Wartość projektu: całkowita - 267 738,36 zł
Wartość dofinansowania: 195 161,06 zł

O projekcie:

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynku B Urzędu Gminy w Lipowej w zakresie jego docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji C.O wraz z wymianą źródła ciepła. W ramach zadania zrealizowano:

- docieplenie ścian elewacji budynku płytami z styropianowymi, gr. 18cm ( ściany przyziemia) oraz gr. 20cm (ściany parteru i I piętra).

- wykonano orynnowanie i niezbędne obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo - rynny ϕ 150mm oraz rury spustowe ϕ110mm,

- wykonano podokienniki zewnętrze i wewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo.

- wykonano instalację odgromową z pręta ocynkowanego o średnicy 8 mm w rurach winidurowych o grubości ścianki min. 5 mm (pod warstwa docieplającą) i zamontowano puszki z PCV do złącz kontrolnych.

- odsunięta została istniejąca instalacja gazowa biegnąca po elewacji wraz z skrzynką tak aby przylegała do nowo wykonanej elewacji. Wymianie podlegała skrzynka gazowa.

- wykonano docieplenie stropu stosując wełnę mineralną w stanie luźnym gr. 20cm.

- wykonano podbitkę z blachy trapezowej TR 10mm gr. oraz przeprowadzono prace związane z dostosowaniem kominów do zgodności z obowiązującymi przepisami.

- wykonano modernizację kotłowni C.O poprzez wymianę istniejącego pieca na piec gazowy oraz zmodernizowano całą instalację centralnego ogrzewania.

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową

Zadanie było realizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej opracowanej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Rozpoczęcie inwestycji poprzedzało dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane. Właściwy organ przyjął zgłoszenie bez uwag.

Powyższy zakres inwestycyjny wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, w tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym CO2 i pyłu PM10).

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie ingerencji w koryto cieku ani nie będą przeprowadzane żadne prace mogące wpływać na jakość wody, nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko dlatego nie przeprowadzano postępowania ws. oddziaływania na środowisko.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie